Hotelity jobs
 

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu v rozsahu údajov, ktoré mu boli dobrovoľne sprístupnené v rámci on-line registračných formulárov na Webovej stránke, životopisov Záujemcov o prácu vložených do databázy na Webovej stránke, ako aj reakcií na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Všetky osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý dotknuté osoby udelili vyplnením on-line registračného formulára na Webovej stránke.  

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov uvedené v čl. III bode 2 písm. b) až d) VOP, ak ide o akékoľvek fyzické osoby. Prevádzkovateľ nespracúva informácie, ktoré uvádza podľa čl. III bod 2 a), c) a d) VOP právnická osoba. 

3. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov Záujemcov o prácu: 

a) identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, mailová adresa a telefónne číslo),

b) popisné údaje (najvyššie dosiahnuté vzdelanie, predchádzajúce zamestnania, odborná prax, záujmy, jazykové znalosti, počítačové znalosti a pod.), 

c) obrazové záznamy (fotografie zo životopisov). 

4. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje spadajúce do osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 zákona č. 18/2018 Z.z., ktorými sú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť akékoľvek osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu  do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje vždy na dobu určitú, a to na dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa: HOTELITY, s.r.o., Klemensova 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

7. Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme, ktorý tvorí najmä jeho Webová stránka, osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu, ktoré mu boli poskytnuté, automatizovanými a/alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcov o prácu  za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky a vytvorenia databázy uchádzačov o zamestnanie;  Prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje Záujemcov o prácu môžu byť za týmto účelom ďalej sprístupnené potenciálnym zamestnávateľom.

8. Záujemca o prácu alebo Klient môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu alebo Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje, je oprávnený požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov a má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

9. V žiadosti o prístup k osobným údajom Záujemca o prácu alebo Klient musí výslovne uviesť, že žiada  aj o získanie prístupu k osobným údajom a/alebo poskytnutie kópie osobných údajov, inak Prevádzkovateľ je oprávnený žiadosť Záujemcu o prácu alebo Klienta považovať za žiadosť o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracúvané. Prvé poskytnutie kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.  

10. Voči Prevádzkovateľovi si môže Záujemca o prácu alebo Klient uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, prípadne elektronickými prostriedkami. V prípade podania žiadosti osobne alebo telefonicky Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie iba v prípade, ak bude totožnosť Záujemcu o prácu alebo Klienta riadne preukázaná. 

11. Záujemcu a prácu alebo Klient má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu osobných údajov Klienta a Záujemcov o prácu podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. a nevyužívať ich pre svoju osobnú potrebu alebo ich sprístupniť tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Povinnosťami podľa tohto bodu sú viazané aj všetky oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré pri výkone svojej činnosti pre Prevádzkovateľa prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta a/alebo Záujemcov o prácu. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov. 

13. Prevádzkovateľ ustanovil v zmysle čl. 37 a nasl. GDPR a § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. zodpovednú osobu, ktorú môžete v prípade záujmu kontaktovať na osobneudaje@hotelity.sk.