Hotelity jobs
 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť HOTELITY s. r. o., so sídlom Klemensova 5B, 811 09 Bratislava, IČO 46 656 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81571/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ" alebo len „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.hotelityjobs.sk (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb v rozsahu svojho živnostenského oprávnenia na Webovej stránke v súlade a podľa platných právnych predpisov SR. 

2. Prevádzkovateľ v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HOTELITY s r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho Webovej stránky. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Prevádzkovateľa. 

II. Definície pojmov

1. Záujemcom o prácu sa rozumie výhradne fyzická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa tak, že si pomocou Webovej stránky Prevádzkovateľa hľadá vhodné zamestnanie v oblasti gastronómie, hotelierstva, reštauračných, rekreačných  a iných službách v súvisiacich oblastiach (ďalej len oblasť „HORECA a Cestovného ruchu“). Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje vyplnením on-line registračného formulára. Svojou registráciou Záujemca o prácu vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“). Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy, v ktorej požiada Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie. 

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa tak, že prostredníctvom Webovej stránky zverejňuje pracovné ponuky pre prípadných Záujemcov o prácu v oblasti HORECA a Cestovného ruchu a vyhľadáva vhodných adeptov na obsadenie voľných pracovných pozícií z databázy životopisov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytuje Služby Klientom odplatne podľa platného cenníka služieb zverejneného na Webovej stránke. Pre využívanie Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Klientovi sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Klient sa registruje vyplnením on-line registračného formulára. Svojou registráciou Klient vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. v prípade, že je akoukoľvek fyzickou osobou. Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy, v ktorej požiada Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie. Zrušenie registrácie nemá akýkoľvek vplyv na trvanie existujúcich záväzkových vzťahov Prevádzkovateľa a Klienta a tieto zostávajú aj po zrušení registrácie naďalej nezmenené v platnosti.

3. Pracovnou ponukou sa rozumie ponuka voľného pracovného miesta (vrátane dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a iných právnych foriem zamestnávania fyzických osôb podľa cudzích právnych poriadkov) v oblasti HORECA a Cestovného ruchu, zverejnená na objednávku Klienta na Webovej stránke. Za pracovné ponuky nie sú považované ponuky, ktoré nemajú charakter pracovnej ponuky v oblasti HORECA a Cestovného ruchu (a to najmä ponuky obsahujúce klamlivé alebo zavádzajúce informácie, skrytú reklamu, ponuky obsahujúce vulgarizmy, ponuky erotického charakteru atď.), ktoré si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezverejniť alebo stiahnuť z Webovej stránky.

4. Registrovaným subjektom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prostredníctvom on-line registračného formulára zaregistrovala na Webovej stránke Prevádzkovateľa, bolo jej vytvorené on-line konto, chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom a ktorá touto registráciou vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP.  

III. Registrácia a vznik zmluvného vzťahu

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb Webovej stránky Prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia na Webovej stránke. Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia on-line registračného formulára. Prevádzkovateľ po úspešnom ukončení registrácie vytvorí pre zaregistrovaný subjekt on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Všetky zaregistrované subjekty sú povinné chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich akýmkoľvek tretím osobám. Registráciou subjekt vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. v prípade, že je akoukoľvek fyzickou osobou. 

2. Klient je oprávnený uskutočniť objednávku služieb Prevádzkovateľa elektronickými prostriedkami prostredníctvom on-line konta Klienta, emailom, prípadne na základe osobnej objednávky Klienta. Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:

a) právnická osoba: obchodné meno, sídlo,  IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak bolo pridelené, kontaktná osoba, prípadne aj právna forma, korešpondenčná adresa,

b) fyzická osoba: obchodné meno, meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko Klienta, prípadne aj korešpondenčná adresa Klienta,

c) kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail), 

d) bankové spojenie, 

e) druh objednanej Služby podľa platného cenníka služieb a obdobie poskytnutia Služby. 

Objednávka, ktorá neobsahuje požadované údaje nie je spôsobilým návrhom na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. 

3. Zmluvný vzťah Klienta s Prevádzkovateľom vzniká až potvrdením objednávky (prostredníctvom Webovej stránky) služby zo strany Prevádzkovateľa. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj samotné poskytnutie služby objednanej Klientom. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, podľa dĺžky trvania Klientom objednanej služby. 

4. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

5. Zmluvu s Prevádzkovateľom je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. Ostatné spôsoby ukončenia zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj dôvody ukončenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením ceny objednanej služby. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Klientom zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy elektronicky na emailovú adresu Klienta uvedenú pri registrácii alebo písomne na adresu sídla, miesta podnikania alebo bydliska Klienta uvedenú pri registrácii.

 7. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplné vyčerpanie služby Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá.

IV. Služby poskytované Záujemcom o prácu

1. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

a. prezerať a vyhľadávať Pracovné ponuky podľa Záujemcom vybraných kritérií; zadať vyhľadávacie kritériá pre automatické zasielanie vhodných pracovných ponúk, vhodné pracovné ponuky budú zasielané na e-mailovú adresu Záujemcu;

b. po registrácii reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku Klienta na Webovej stránke; 

c. po registrácii uložiť a  sprístupniť svoj životopis v databáze životopisov Prevádzkovateľa,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť životopis Záujemcu do štruktúrovanej podoby; Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vymazať z databázy životopisov Prevádzkovateľa životopis, ktorý  nemá spojitosť s HORECA oblasťou a oblasťou Cestovného ruchu, obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.);

d. po registrácii si archivovať odoslané odpovede (reakcie) na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

V. Služby poskytované Klientom

1. Klient je oprávnený po zaregistrovaní sa na Webovej stránke najmä:

a. zverejniť pracovnú ponuku, túto editovať a vymazať

b. vstupovať do databázy životopisov Prevádzkovateľa; Prevádzkovateľ umožňuje Klientom prístup do databázy životopisov vložených Záujemcami o prácu, ktorí poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov a ich ďalším sprístupnením Klientom. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť resp. stiahnuť ich z Webovej stránky akékoľvek nevhodné ponuky, a to najmä ponuky: 

a. propagujúce vojnu alebo opisujúce kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

b. obsahujúce vulgarizmy;

c. propagujúce detskú pornografiu;

d. propagujúce politické strany alebo hnutia a/alebo ich predstaviteľov;

e. obsahujúce otvorenú alebo skrytú reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

f. propagujúce a/alebo predstavujúce akúkoľvek formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

g. obsahujúce nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte;

h. obchádzajúce vyššie uvedené zákazy.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu v rozsahu údajov, ktoré mu boli dobrovoľne sprístupnené v rámci on-line registračných formulárov na Webovej stránke, životopisov Záujemcov o prácu vložených do databázy na Webovej stránke, ako aj reakcií na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Všetky osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý dotknuté osoby udelili vyplnením on-line registračného formulára na Webovej stránke.  

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov uvedené v čl. III bode 2 písm. b) až d) VOP, ak ide o akékoľvek fyzické osoby. Prevádzkovateľ nespracúva informácie, ktoré uvádza podľa čl. III bod 2 a), c) a d) VOP právnická osoba. 

3. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov Záujemcov o prácu: 

a) identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, mailová adresa a telefónne číslo),

b) popisné údaje (najvyššie dosiahnuté vzdelanie, predchádzajúce zamestnania, odborná prax, záujmy, jazykové znalosti, počítačové znalosti a pod.), 

c) obrazové záznamy (fotografie zo životopisov). 

4. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje spadajúce do osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 zákona č. 18/2018 Z.z., ktorými sú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť akékoľvek osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu  do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje vždy na dobu určitú, a to na dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa. 

7. Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme, ktorý tvorí najmä jeho Webová stránka, osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu, ktoré mu boli poskytnuté, automatizovanými a/alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcov o prácu  za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky a vytvorenia databázy uchádzačov o zamestnanie;  Prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje Záujemcov o prácu môžu byť za týmto účelom ďalej sprístupnené potenciálnym zamestnávateľom.

8. Záujemca o prácu alebo Klient môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu alebo Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje, je oprávnený požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov a má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

9. V žiadosti o prístup k osobným údajom Záujemca o prácu alebo Klient musí výslovne uviesť, že žiada  aj o získanie prístupu k osobným údajom a/alebo poskytnutie kópie osobných údajov, inak Prevádzkovateľ je oprávnený žiadosť Záujemcu o prácu alebo Klienta považovať za žiadosť o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracúvané. Prvé poskytnutie kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.  

10. Voči Prevádzkovateľovi si môže Záujemca o prácu alebo Klient uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, prípadne elektronickými prostriedkami. V prípade podania žiadosti osobne alebo telefonicky Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie iba v prípade, ak bude totožnosť Záujemcu o prácu alebo Klienta riadne preukázaná. 

11. Záujemcu a prácu alebo Klient má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu osobných údajov Klienta a Záujemcov o prácu podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. a nevyužívať ich pre svoju osobnú potrebu alebo ich sprístupniť tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Povinnosťami podľa tohto bodu sú viazané aj všetky oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré pri výkone svojej činnosti pre Prevádzkovateľa prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta a/alebo Záujemcov o prácu. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov. 

13. Prevádzkovateľ ustanovil v zmysle čl. 37 a nasl. GDPR a § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. zodpovednú osobu. 

VII. Cena služieb Prevádzkovateľa a platobné podmienky 

1. Cena Služby je určená podľa platného cenníka Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. Cenu objednanej Služby je Klient povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený na faktúre v lehote splatnosti faktúry.

2. Faktúra (daňový doklad) bude Prevádzkovateľom obvykle vystavená až po poskytnutí služieb Klientovi, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vystaviť aj zálohovú faktúru na preddavok na poskytnutie jeho služieb. Doba splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.

3. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je vznikne Prevádzkovateľovi nárok na úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je Prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť Klientovi ďalšie poskytovanie Služieb, a to až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky. V prípade omeškania Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s Klientom a pohľadávku voči Klientovi postúpiť na vymáhanie oprávnenému subjektu. Prevádzkovateľ vracia Klientom preplatky faktúr iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR, preplatky nižšie ako 0,50 EUR sa nepovažujú za bezdôvodné obohatenie.

VIII. Zodpovednosť za škodu 

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku ponuky zverejnenej na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti), gramatickú správnosť, atď. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb, ku ktorému by mohlo dôjsť v príčinnej súvislosti so zverejnením ponuky Klienta na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadnú škodu, ktorá  by mohla vzniknúť v príčinnej súvislosti so zverejnením ponuky Klienta. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb v súvislosti so zverejnením ponuky Klienta na Webovej stránke vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojí a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.

2. Klient je povinný chrániť všetky osobné údaje, ktoré mu boli sprístupnené prostredníctvom Prevádzkovateľa a jeho Webovej stránky, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Klientom, Záujemcom o prácu alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla Klienta alebo Záujemcu o prácu neoprávnenou osobou a ani za žiadne  prípadné škody a ani za iné prípadné nároky tretích osôb, ktoré vznikli v dôsledku takého zneužitia.

IX. Reklamačný poriadok 

1. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie  zverejnenie nesprávnych alebo neúplných údajov v rozpore s objednávkou Klienta („ďalej len Chyba"). Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s ním objednanou službou.  

2. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak objednaná služba nie je dostupná v dôsledku  výpadku elektronickej komunikačnej siete, zdroja elektrickej energie alebo v dôsledku iných skutočností, ktoré nezávisia od vôle Prevádzkovateľa.

3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa), telefonicky na číslo: +421 902 419 099, e-mailom na adresu: info@hotelityjobs.sk, pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa jej prevzatia.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje zverejnením nových VOP na Webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť. Zverejnením nových VOP na Webovej stránke strácajú tieto VOP platnosť. Všetky právne vzťahy súvisiace s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom Webovej stránky sa spravujú tým znením VOP, ktoré bolo platné a účinné v čase vzniku zmluvného vzťahu.

2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v zmluve medzi Prevádzkovateľom a Klientom ani v týchto VOP sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.

3. Odchylné ustanovenia zmluvy majú prednosť pred týmito VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v zmluve.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej stránke.